INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACYJNYM

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa (dalej: „my” lub „pracodawca”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 • Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych,
 • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych,
 • w przypadku zatrudnienia realizacja obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej w zakresie w jakim obowiązek przetwarzania danych kandydatów wynika z przepisów prawa

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • przepis prawa – w odniesieniu do zakresu danych osoby ubiegającej się o zatrudnienie określonego w przepisach Kodeksu pracy: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • prawnie uzasadniony interes administratora danych, w zakresie danych zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu bieżącej rekrutacji;
 • zgoda na przetwarzanie danych:
  • jeżeli podane zostaną dodatkowe dane, których zakres nie wynika z przepisów Kodeksu pracy – zgoda na ich przetwarzanie zostanie wyrażona poprzez zachowanie kandydata polegające na przesłaniu aplikacji;
  • w zakresie przetwarzania danych podanych w aplikacji oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej dla celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez administratora danych - zamieszczona w oświadczeniu przesłanym w aplikacji.

 

4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator będzie przechowywał dane osobowe:
  • do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez osoby ubiegające się o zatrudnienie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • w razie wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał dane do momentu wycofania zgody.
 1. W sytuacji nawiązania stosunku pracy dane osobowe zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, zostaną włączone w całości do akt osobowych pracownika na podstawie przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

 

5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji, obsługi związanej z zatrudnieniem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

7. Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych

listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “Dane osobowe”

przez e-mail: daneosobowe|vanitystyle.pl| |daneosobowe|vanitystyle.pl

telefonicznie: : 22 371 50 72

formularz kontaktowy online: https://www.vanitystyle.pl/prywatnosc/kontakt

 

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Obowiązek podania danych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika w szczególności z przepisów prawa wskazanych w pkt 3 powyżej.

Więcej szczegółów dotyczących ochrony danych osobowych w VanityStyle sprawdź Politykę Prywatności