Dlaczego dialog z pracownikami jest tak ważny?

12 październik / Biznes

Dialog z pracownikami to podstawa w budowaniu efektywnego zespołu i zwiększenia poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy. Ale przemyślana komunikacja wewnętrzna może wywołać pozytywne zmiany na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Według pracowników jest ona kluczem do rozwoju firmy. Aż 71 proc. zatrudnionych uważa, że organizacja nie odniesie sukcesu biznesowego bez partnerskiej i otwartej komunikacji z pracownikami.

Jak wskazują wyniki badania „Efektywność zaczyna się od komunikacji wewnętrznej” przeprowadzonego przez SW Research, co czwarty pracownik średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce nie czuje się wystarczająco poinformowany o działaniach prowadzonych przez swojego pracodawcę. To kluczowe, szczególnie że 71 proc. badanych uważa, że sukces przedsiębiorstwa w głównej mierze zależny jest od partnerskiej i otwartej komunikacji z pracownikami. Niestety, jak wskazują sami pracownicy, nadal wiele firm nie przykłada odpowiedniej wagi do tego obszaru.

Jak wpływać na efektywność biznesową?

Wśród najważniejszych zadań prowadzonych w przedsiębiorstwie, które wpływają na efektywność biznesową, ankietowani wymieniali: skuteczną komunikację z pracownikami (42 proc. wskazań), jawność celów stawianych osobom i zespołom (35 proc.) oraz możliwość zgłaszania pomysłów i usprawnień przez pracowników (35 proc.). Co istotne, co czwarty menadżer lub specjalista chciałby zostać włączony w podejmowanie decyzji dotyczących firmy. 21 proc. pracowników deklaruje, że chciałoby mieć bliski kontakt z zarządem przedsiębiorstwa.

Ponadto, według dwóch na trzech ankietowanych za skuteczną komunikację z pracownikami powinni odpowiadać menadżerowie oraz kierownicy działów. Co piąty pracownik wskazał na specjalistę ds. komunikacji wewnętrznej, a co dziesiąty – na zarząd i prezesa.

Dialog z pracownikami

Większość z nas w życiu prywatnym przyzwyczajona jest do bieżącego dzielenia się informacjami. Rolą komunikacji wewnętrznej jest mądre wykorzystanie naturalnej gotowości pracowników do dzielenia się wiedzą, tak aby zainicjować efektywną wymianę informacji pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą. Dzięki czemu zwiększa się przywiązanie pracowników do firmy, ponieważ budowana zostaje świadomość, że ich głos jest istotny. W jaki sposób podejmować działania odpowiadające realnym potrzebom i oczekiwaniom zespołu? Odpowiedź jest prosta:

  • pytaj i angażuj – regularna komunikacja na linii przełożony – pracownik pozwoli na bieżące rozwiązywanie problemów oraz brak powstawania nieporozumień, a przede wszystkim umożliwi poznanie zadania podwładnych.
  • buduj zaufanie i informuj – wyniki raportu wskazują, że co czwarty zatrudniony nie czuje się wystarczająco poinformowany o działaniach prowadzonych przez pracodawcę i firmę. A bieżąca komunikacja w zakresie podejmowanych działań to podstawa w budowaniu zaangażowania.
  • „akcja–reakcja” – pokolenia Y i Z oczekują od swoich pracodawców dostępności i otwartości na ich idee, pomysły, dlatego konieczne jest wprowadzenie szybkiego przepływu informacji w firmie, co przełoży się na wyższą efektywność poszczególnych działów oraz lojalność i zaangażowanie pojedynczych członków zespołu.
  • wykazuj zainteresowanie – pytaj swoich współpracowników o ich zadowolenie z pracy, relacje z pozostałymi członkami zespołu oraz potrzeby w zakresie rozwoju zawodowego. To istotne szczególnie dla młodego pokolenia, które oczekuje, że możliwości realnego wpływu na funkcjonowanie firmy.

Przedsiębiorstwa przeznaczają ogromne budżety na budowanie wizerunku zewnętrznego, a jak wskazują wyniki badania, większość z nich zapomina o komunikacji z zatrudnionymi – a to właśnie oni są najważniejszymi ambasadorami marki. Pracownicy doceniają otwartych na dialog szefów – 3/4 badanych uważa, że najlepiej pracuje się z przełożonym, który chce rozmawiać i traktuje współpracowników jak partnerów, a nie podwładnych.