Tajemnice motywacji pracowników

30 listopad / Biznes

Nie budzi wątpliwości fakt, że zmotywowani pracownicy osiągają dobre wyniki w pracy. Zaangażowanie nie tylko przekłada się na ich efektywność, lecz także może pozytywnie wpływać na cały zespół. Główną zaletą zmotywowanego zespołu jest gotowość do osiągania stawianych przed nim celów. Jak dopingować do efektywniejszej pracy i pozostania w firmie?

Najlepsze efekty dla zwiększenia zaangażowania pracowników przynosi budowanie motywacji wewnętrznej. Docenienie wysiłków pracownika oraz efektów jego pracy to doskonała forma uznania. Jednak nie musi być ona zarezerwowana jedynie dla przełożonego. Pochwała przekazana przez współpracowników w niektórych przypadkach może być nawet bardziej skuteczna. Ale dlaczego nie podejść do kwestii motywacji pracowników kompleksowo i nie połączyć trzech elementów: bodźców finansowych, wpływu współpracowników i wyrażania uznania przy wynagradzaniu pracowników?

Wewnętrznie i zewnętrznie

Ciekawym spojrzeniem na motywację pracowników jest teoria Fredericka Herzberga, który podzielił bodźce oddziałujące na motywację na czynniki higieny (zewnętrzne) i motywatory (wewnętrzne). Obie te grupy mają wpływać na dwa odrębne stany człowieka: (nie)zadowolenie i satysfakcję. Pierwsza grupa czynników ma niwelować stan niezadowolenia – ich zadaniem jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy będzie on równy zeru. Należą do niej wynagrodzenie, warunki pracy, atmosfera, relacje ze współpracownikami i polityka firmy. Dopiero po ich zapewnieniu można wprowadzić czynniki wewnętrzne, czyli motywatory (sukcesy, rozwój, awans, zakres odpowiedzialności) podnoszące poziom zadowolenia oraz wpływające na motywację i efektywność. Według Herzberga motywacja pracowników będzie rosła tylko pod warunkiem, gdy pracodawca będzie oddziaływał na pracownika zarówno motywatorami, jak i czynnikami higieny.

Strategie motywowania

Obecne podejście do zagadnienia motywowania wykracza poza zachęcanie pracowników tylko do efektywnej pracy. Programy motywacyjne związane są również ze strefą emocjonalną, duchową, społeczną oraz wpływają na dobre samopoczucie. Oto przykładowe programy motywowania:

  • wyniki pracowników – motywowanie pracowników do wysokiej efektywności stanowi podstawę budowania zaangażowania pracowników, ale skupianie się tylko na tym aspekcie jest niewystarczające;
  • ścieżki karier – wsparcie w rozwoju kariery pomaga utrzymać wysokie zaangażowanie w długim horyzoncie czasowym. Szkolenia, warsztaty, projektowanie ścieżek karier czy mentoring to tylko wybrane przykłady tego typu programów;
  • work-life balance – tego typu programy dbają nie tylko o zdrowie fizyczne pracowników, ale też o sferę psychiczną, emocjonalną, a także wpływają na dobre samopoczucie. Dodatkowo poprawiają zaangażowanie w okresach wzmożonej pracy i pomagają w walce z nadmiernym stresem (np. karty sportowo-rekreacyjne);
  • atmosfera w pracy – dobre relacje pomiędzy pracownikami przekładają się bezpośrednio na ich efekty pracy. Zgrany zespół to jeden z czynników wpływających na odbiór miejsca pracy jako przyjaznego.
  • budowanie społeczności – przedsiębiorstwo nie będzie dobrze funkcjonować, gdy osoby w nim zatrudnione nie będą tworzyć lokalnej społeczności. Stwórz takie warunki w firmie, aby pracownicy zacieśniali kontakty między sobą i tworzyli jeden team, co zagwarantuje sprawność działania oraz pozytywnie wpłynie na obraz organizacji na zewnątrz.

Chociaż to bodźce wewnętrzne zdecydowanie silniej motywują do wzmożonego wysiłku niż czynniki zewnętrzne – pracownik bardziej angażuje się w pracę dlatego, że sprawia mu ona przyjemność i daje poczucie posiadanych kompetencji i samorealizacji. Jednak świadomy pracodawca powinien pamiętać również o czynnikach higieny, takich jak godziwe wynagrodzenie, dobra atmosfera czy polityka firmy przyjazna pracownikowi, ponieważ bez tych elementów nie uda mu się zmotywować pracowników do osiągania ponadprzeciętnych wyników w pracy.