Jak wyliczyć urlop dla nowego pracownika?

10 czerwiec / Biznes

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z wieloma formalnościami, w tym z koniecznością dokładnego wyliczenia przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Jest to istotne zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika, ponieważ prawo do tego urlopu jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. W artykule przedstawimy, jak wyliczyć urlop wypoczynkowy dla nowego pracownika, uwzględniając różne czynniki wpływające na wymiar tego urlopu.

Ile dni urlopu przysługuje nowemu pracownikowi?

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego już od pierwszego dnia pracy. Wymiar tego urlopu dla nowego pracownika zależy od jego stażu pracy, który obejmuje również poprzednie zatrudnienia.

Pracownikom z krótszym stażem pracy (do 10 lat) przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Z kolei pracownikom ze stażem powyżej 10 lat – 26 dni. Staż pracy może być wydłużony również przez ukończenie szkół, takich jak szkoły zawodowe czy studia wyższe – np. ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej daje dodatkowe 3 lata stażu pracy, a ukończenie szkoły wyższej – aż 8 lat. Warto zaznaczyć, że okresy nauki nie sumują się, a brane pod uwagę jest tylko najwyższe wykształcenie.

Ile dni urlopu przysługuje za 1 miesiąc pracy?

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy. W przypadku zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego urlop jest wyliczany proporcjonalnie. Pracownikowi przysługuje 1/12 rocznego wymiaru urlopu za każdy miesiąc pracy.

Pracownikowi z 20-dniowym rocznym wymiarem urlopu za każdy przepracowany miesiąc przysługuje około 1,67 dnia urlopu. W przypadku pracownika z 26-dniowym wymiarem urlopu za każdy miesiąc pracy przysługuje około 2,17 dnia urlopu.

Warto pamiętać, że niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Ile dni urlopu przysługuje za 1 rok pracy?

Po przepracowaniu pełnego roku pracownik nabywa prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego, który wynosi 20 lub 26 dni, w zależności od stażu pracy. Staż pracy obejmuje wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, bez względu na to, u ilu pracodawców był zatrudniony pracownik.

Jeśli pracownik zmienia pracodawcę w trakcie roku, przysługuje mu urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia u każdego z pracodawców. Jeżeli np. przepracował on u poprzedniego pracodawcy 6 miesięcy, a u nowego również 6 miesięcy, to u każdego z nich przysługuje mu połowa rocznego wymiaru urlopu.

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy?

Urlop wypoczynkowy przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, niezależnie od rodzaju umowy (na czas określony, nieokreślony czy na okres próbny). Pracownik nabywa prawo do urlopu proporcjonalnie do przepracowanego okresu zatrudnienia.

Jak obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego?

Wymiar urlopu zależy od stażu pracy, który obejmuje zarówno obecne, jak i poprzednie zatrudnienia, a także okresy nauki. Aby go obliczyć, należy zsumować wszystkie okresy zatrudnienia oraz dodać odpowiednią liczbę lat ukończonej nauki w szkole zawodowej, innej równorzędnej szkole zawodowej czy na studiach wyższych.

Urlop uzupełniający

W niektórych przypadkach pracownik może nabyć prawo do urlopu uzupełniającego. Przysługuje on np. w sytuacji, gdy pracownik osiągnie 10-letni staż pracy w trakcie roku kalendarzowego. Wówczas przysługują mu dodatkowe 6 dni urlopu (łącznie 26 dni urlopu w roku). Urlop uzupełniający przysługuje również w sytuacjach określonych w kodeksie pracy, takich jak nieobecność pracownika z tytułu urlopu bezpłatnego.

Wykorzystanie urlopu

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego odbywa się zgodnie z planem urlopów, który jest ustalany przez pracodawcę w porozumieniu z pracownikami. Pracownik powinien wziąć urlop w roku, w którym nabywa do niego prawo. Niewykorzystany urlop może być przeniesiony na następny rok, ale powinien zostać wykorzystany do końca września kolejnego roku.

Wynagrodzenie urlopowe

Za okres urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie urlopowe, które oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Podsumowanie

Podsumowując, aby dokładnie wyliczyć urlop dla nowego pracownika, należy uwzględnić jego staż pracy, w tym poprzednie zatrudnienia oraz okresy nauki. Ważne jest także, aby pamiętać o proporcjonalnym wyliczeniu urlopu w przypadku zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego oraz o przysługujących urlopach uzupełniających. Dzięki temu zarówno pracownik będzie mieć pewność, że przysługuje mu prawidłowa liczba dni urlopu wypoczynkowego.